Młodzi Wojownicy - regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN

Świadczenie usług przez „Młodzi Wojownicy Konrad Baraniecki”, ul. Południowa 3, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 1231107678, zwaną dalej „Centrum Rozwoju Dziecka SKILLZ Młodzi Wojownicy”

§ 1
Usługa

2. Przedmiotem regulaminu jest świadczenie przez Centrum Rozwoju Dziecka SKILLZ Młodzi Wojownicy usług na rzecz Rodziców w postaci zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dziecka.

3. Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy realizuje usługi w określonych lokalizacjach:

a) ul. Franciszka Lanciego 11, 02-792 Warszawa-Natolin)

4. Usługa nie jest wykonywana pod kierownictwem Rodziców.

5. W ramach usługi przysługuje prawo do uczestnictwa w zajęciach do 1/2/3 razy w tygodniu, po
wybraniu odpowiedniej grupy wiekowej. Przy czym każde zajęcia dla grup wiekowych 5-6 latków, 7-9 latków ,10-14-latków trwają 45 min a dla grupy wiekowej 3-latków i 4-latków każde zajęcia trwają po 30 min.

§ 2
Opłaty

1. W okresie trwania usługi, Rodzice będą zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia w formie
miesięcznych wpłat z góry (za dany miesiąc kalendarzowy), zgodnie z wybraną opcją w cenniku

2. Ceny zajęć dla osób kontynuujących zajęcia z poprzedniego roku szkolnego nie podlegają zmianie, jeśli zgłoszenie uczestnictwa zostało dokonane w określonym terminie zapisów i dana cena nie została podniesiona w obowiązującym roku szkolnym. Późniejsza możliwość zapisu uzależniona jest od liczby wolnych miejsc oraz akceptacji aktualnego cennika.

ZNIŻKA DLA RODZEŃSTW -15%

EGZAMIN NA PAS
120zł/ 1 egzamin stacjonarny

*organizacja egzaminów:

2 egzaminy w roku szkolnym dla dzieci trenujących 1x w tygodniu

4 egzaminy w roku szkolnym dla dzieci trenujących 2x w tygodniu

BEZPŁATNY DOSTĘP do grupy “Młodzi Wojownicy – PARENT SKILLZ POLSKA“

2. Rodzice mogą dokonywać płatności w formie przelewu bankowego na nr rachunku bankowego w
tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, lokalizację filii oraz oznaczenie miesiąca, za który jest dokonywana płatność np. Jan Kowalski, Natolin, luty

Dane do przelewu:
Konrad Baraniecki Monika Rękawek
Ul. Wilanowska 3 m. 4
05-510 Konstancin-Jeziorna

Bank Millenium: 29 1160 2202 0000 0000 9257 9313

3. Rodzice mogą dokonywać płatności online za pośrednictwem Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A.), a także poprzez panel klienta w aplikacji Active Now.

4. Należne Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy wynagrodzenie Rodzic będzie regulował w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry. W przypadku gdzie ostatni dzień terminu płatności okaże się dniem ustawowo wolnym, płatność wymagalna jest pierwszego następnego dnia roboczego.

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 4, Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

6. Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy ma prawo do odmowy realizacji usługi lub wykreślenia z listy uczniów dziecka w przypadku zwłoki Rodziców z zapłatą wynagrodzenia wynoszącego pełny miesiąc kalendarzowy.

6. W przypadku kiedy okres usługi pokrywa się z Feriami zimowymi opłata za dany miesiąc zostaje pomniejszona proporcjonalnie do ilości pozostałych zajęć w miesiącu.

7. Jeżeli świadczenie usługi rozpoczyna się w ciągu miesiąca np. 6 marca opłata za marzec wynosi tyle zajęć ile zostało w danym miesiącu.

§ 3
Czas trwania usługi

1. Czas trwania usługi liczony jest od dnia skorzystania z pierwszego treningu do zakończenia danego
roku szkolnego.

2. Zajęcia nie odbywają się w okresie wakacyjnym tj. w lipcu i sierpniu. Na zajęcia wakacyjne obowiązują oddzielne zapisy.

3. Zajęcia nie odbywają się w przerwie zimowej tzw. ferii zimowych.

4. Zajęcia nie odbywają się w okresie od 24.12 danego roku do 01.01 roku następnego.

5. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951
r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

6. Wynagrodzenie określone w § 3 pkt 1 jest należne Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy w całości bez względu na ilość zajęć jakie zostały wykorzystane przez Rodziców w danym miesiącu kalendarzowym.

7. Nieobecności spowodowane chorobą można odbyć w innej grupie po uprzedniej informacji i potwierdzeniu takiej możliwości.

8. Podgląd rozliczeń jest dostępny dla Rodzica po zarejestrowaniu się w systemie Active
Now

9. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu wchodzą w życie z dniem potwierdzenia przez rodzica chęci kontynuacji świadczenia usług na rzecz dziecka.

§ 4
Obowiązki Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy

1. Zadania Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy:

a) Prowadzenie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

b) Dbanie o bezpieczeństwo uczestników zajęć

c) Zapewnienie sprzętu koniecznego do wykonywania zajęć

d) Informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o miejscu i czasie zajęć

e) Informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołanych zajęciach i możliwości ich odbycia w
innym terminie i / lub w innej lokalizacji.

f) Posiadanie ważnej polisy OC w związku z prowadzoną działalnością.

g) Zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo przy korzystaniu z zajęć.

2. Obowiązki Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy wynikające z niniejszego regulaminu będą
wykonywane przez wykwalifikowanego oraz przeszkolonego z metodyki nauczania używanej w
CRDMW Instruktora. Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz Rodziców poszczególnych czynności.

§ 5
Obowiązki Rodziców

1. Zakres obowiązków Rodziców związanych z uczestnictwem w zajęciach:

a) Udostępnienie wszelkich danych o stanie zdrowia mogących mieć wpływ na możliwość uczestnictwa w organizowanych zajęciach

b) Rodzic zobowiązuje się do terminowego regulowania należności z tytułu uczestnictwa w zajęciach
c) Rodzic zobowiązuje się do dbałości o punktualne przybycie na zajęcia.

d) Rodzic będzie zobowiązany do naprawienia szkód powstałych z winy uczestnika

e) Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez dziecko ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

f) Rodzic zobowiązany jest do rejestracji w systemie Active Now, aby mieć podgląd do rozliczeń, organizowanych wydarzeń, zgłaszania nieobecności

§ 6
Rezygnacja

1. Rodzicom przysługuje prawo do rezygnacji z usługi z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia na podstawie przesłania elektronicznego zgłoszenia rezygnacyjnego (e-mail z
informacją o rezygnacji)

a) W takim przypadku Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy należna jest opłata za okres
rezygnacji.
b) Okres rezygnacji liczony jest w pełnych miesiącach, gdzie pierwszym dniem tego okresu jest data wysłania elektronicznego zgłoszenia.

c) W innym wypadku zakończenie usługi następuje w dniu zakończenia zajęć organizowanych przez Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy

§ 7
Prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

§ 8
Właściwość sądu

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem usługi będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy.

§ 9
Tryb reklamacyjny

  1. Reklamacje dotyczące usług należy składać pisemnie na adres:
    • Centrum Rozwoju Dziecka SKILLZ Młodzi Wojownicy, ul. Południowa 3, 05-520 Konstancin-Jeziorna
    • lub drogą elektroniczną na: kontakt@mlodziwojownicy.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Rodzica, dziecka, opis reklamacji oraz oczekiwania.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku Rodzic zostanie poinformowany pisemnie lub drogą elektroniczną.

§ 10
Inne postanowienia

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na
nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (osoby, której są Państwo opiekunem prawnym) przez Centrum Rozwoju Dziecka Młodzi Wojownicy w formie zdjęć oraz wideo wraz z
nagranym dźwiękiem bez każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich obróbkę, powielanie i
rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności za pośrednictwem portali społecznościowych, strony internetowej, materiałów promocyjnych wyłącznie do celów
informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością CRDMW.

2. W przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271. Reklamacje uwzględniane są indywidualnie.

skillz - chwild development center